Wiadomości Branżowe

20% wzrostu zysku netto FAST FINANCE za 2014 r.

FAST FINANCE S.A., notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych spółka specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych, wypracowała w 2014 r. zysk netto w wysokości 9,9 mln zł. Zgodnie z właśnie opublikowanym raportem rocznym, zawierającym wyniki po badaniu przez biegłych rewidentów, jest on wyższy o 20,0% r/r. Wynik ten został osiągnięty

FAST FINANCE S.A., notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych spółka specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych, wypracowała w 2014 r. zysk netto w wysokości 9,9 mln zł. Zgodnie z właśnie opublikowanym raportem rocznym, zawierającym wyniki po badaniu przez biegłych rewidentów, jest on wyższy o 20,0% r/r. Wynik ten został osiągnięty przy nieznacznie niższym (o 3,0% r/r) poziomie przychodów, które wyniosły 27,1 mln zł. Spółka pozyskała w 2014 r. pakiety wierzytelności o nominalnej wartości ponad 70 mln zł.

Zarządzający półmiliardowym portfelem wierzytelności detalicznych FAST FINANCE spodziewa się, że w najbliższym okresie podaż wierzytelności na polskim rynku może osiągnąć nawet 20 mld zł.

Wypracowany w 2014 r. zysk netto był najwyższy w dotychczasowej, już ponad 10-letniej historii spółki. Wynik ten osiągnięto m.in. za sprawą zwiększenia o 163,9% w stosunku do 2013 r. sumy pozostałych przychodów operacyjnych, oraz dzięki wzrostowi wartości przychodów finansowych (o 76,5% r/r). Łączny poziom kosztów został utrzymany na zbliżonym poziomie (wzrost o 0,3% r/r).

FAST FINANCE w całym 2014 r. wypracował wyższe wskaźniki rentowności: brutto na poziomie 45,9% (wzrost o 11,0 p.p. r/r) oraz netto na poziomie 36,5% (wzrost o 7 p.p. r/r). Marża EBIT wyniosła 46,4% i była niższa o 2,2 p.p. w porównaniu z 2013 r. , a o 2,2 p.p. r/r, do poziomu 46,4% spadła rentowność operacyjna.

Suma bilansowa spółki wzrosła o 8,9% r/r, do wysokości 302,5 mln. zł. Spółka po raz kolejny, konsekwentnie podniosła wysokość kapitału własnego, który na koniec 2014 r. wyniósł 52,3 mln zł (wzrost o 23,3% w stosunku do wartości na koniec 2013 r.).

? Zamknęliśmy rok 2014 z historycznie wysokim zyskiem, co jest osiągnięciem przede wszystkim zaangażowania i profesjonalizmu naszych pracowników, ale i sprawnego zarządzania. Konsekwentnie realizujemy przyjęty model biznesowy koncentracji na wierzytelnościach detalicznych, i to przynosi rezultaty ? mówi Jacek Daroszewski, Prezes Zarządu FAST FINANCE. ? Spodziewamy się, że w najbliższym okresie podaż wierzytelności może osiągnąć nawet 20 mld zł. Wiąże się to ze zwiększonym wolumenem udzielanych kredytów oraz pogorszeniem sytuacji majątkowej osób posiadających zadłużenie w walutach obcych ? dodaje Daroszewski.

W 2015 r. spółka planuje kontunuowanie działalności opartej o obsługę portfeli wierzytelności masowych, czyli kredytów konsumenckich oraz sanację zadłużenia wobec operatorów telekomunikacyjnych, telewizji kablowych i innych dostawców mediów.


dostarczył infoWire.pl
Źródło Fast Finance. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy