Wiadomości Branżowe

ADMIRAL BOATS chce przeznaczyć wypracowany w 2013 r. zysk na inwestycje w majątek przejętego Zakładu Produkcyjnego w Tczewie

Zarząd ADMIRAL BOATS S.A., jedynej spółki reprezentującej polski przemysł jachtowy i stoczniowy, której akcje i obligacje są notowane na publicznym rynku kapitałowym, zarekomendował przeznaczenie całego zysku netto za 2013 r. w wysokości niemal 2,3 mln zł na kapitał zapasowy. Środki te zostaną wykorzystane na sfinansowanie inwestycji w Zakładzie Produkcyjnym w Tczewie.

Propozycja zatrzymania w spółce osiągniętego w ubiegłym roku zysku znalazła się w ogłoszonych przez Zarząd projektach uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane na 27 czerwca br. W przypadku przyjęcia uchwały kapitał zapasowy spółki zwiększy się o około 15% w porównaniu ze stanem na koniec I kwartału 2014 r.

- Rekomendujemy akcjonariuszom zwiększenie kapitału zapasowego spółki, aby sfinansować projekt modernizacji Zakładu Produkcyjnego w Tczewie. Naszym celem jest możliwie szybkie osiągnięcie pełnych zdolności produkcyjnych wydziału montażu łodzi z laminatu oraz wydziału produkcji stalowej. W 2014 r. planujemy wydać na inwestycję w Tczewie łącznie ok. 4,9 mln zł, choć plany na bieżąco dostosowujemy do sytuacji rynkowej ? mówi Andrzej Bartoszewicz, Prezes Zarządu ADMIRAL BOATS S.A. - Rozbudowa i modernizacja Zakładu Produkcyjnego w Tczewie jest kluczowym elementem dla dalszego rozwoju spółki. Umożliwi nam nie tylko zwiększenie sprzedaży, ale pozwoli na produkcję wyrobów wielkogabarytowych, transportowanych drogą wodną. Obecnie trwają prace nad przystosowaniem hal produkcyjnych do wdrożenia nowych technologii laminowania metodami RTM i infuzji, oraz prace remontowe obiektów i parku maszynowego.

Spółka nabyła majątek Stoczni Tczew w czerwcu 2013 r. za kwotę 6,9 mln zł. Na ponad 10 ha powierzchni znajdują się m.in. hale produkcyjne, basen portowy oraz maszyny, dźwigi i suwnice. Docelowo spółka planuje przeniesienie całości produkcji do Tczewa. Do końca roku ADMIRAL BOATS chce zatrudniać w nim około 190 osób.

- Zakład Produkcyjny w Tczewie pozwoli na zwiększenie skali działalności oraz ograniczenie skutków sezonowości w produkcji łodzi. Co ważne, zrealizowaliśmy już pierwsze kontrakty ? zarówno budowy stalowych sekcji statków dla klientów z branży stoczniowej, jak i konstrukcji stalowych dla budownictwa inżynieryjnego. Bardzo dobrze sprzedają się wytwarzane w Tczewie przyczepy do transportu łodzi. Dodatkowo chcemy rozszerzyć zakres oferowanych wyrobów z laminatu i wytwarzać części dla branż energetyki wiatrowej oraz transportu kołowego i lotniczego ? dodaje Piotr Targowski, Członek Zarządu ADMIRAL BOATS S.A. odpowiedzialny za produkcję i technologię.

Ponadto Zarząd w zaproponowanych projektach uchwał rekomenduje przyjęcie bilansu, rachunku przepływów pieniężnych i zmianę stanu środków pieniężnych. Bilans po stronie aktywów i pasywów na dzień? 31 grudnia 2013 r. wykazuje sumę? ponad 85 mln zł, natomiast rachunek przepływów pienie?z?nych wykazuje zwiększenie stanu środków pienie?z?nych netto o kwotę? ponad 1,0 mln zł. Natomiast zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę? ponad 18,8 mln zł. Wszystkie te pozycje są zgodne z opublikowanym raportem rocznym.


dostarczył infoWire.pl
Źródło ADMIRAL BOATS. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy