Wiadomości Branżowe

ATM z rekordowymi wynikami za 2013 rok

ATM S.A. zaprezentowała raport finansowy za 2013 rok. Osiągnięte w minionym roku wyniki finansowe były rekordowe - wszystkie najważniejsze pozycje sprawozdania z dochodów zostały poprawione w stosunku do bardzo dobrego dla Spółki 2012 roku. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 131 mln zł (po wyłączeniu przychodów ze sprzedaży z kontraktu OST 112), marża ze sprzedaży -


ATM S.A. zaprezentowała raport finansowy za 2013 rok. Osiągnięte w minionym roku wyniki finansowe były rekordowe - wszystkie najważniejsze pozycje sprawozdania z dochodów zostały poprawione w stosunku do bardzo dobrego dla Spółki 2012 roku. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 131 mln zł (po wyłączeniu przychodów ze sprzedaży z kontraktu OST 112), marża ze sprzedaży - 77 mln zł, zysk operacyjny - 26 mln zł, zaś EBITDA - 46 mln zł.

Warszawa, 20 marca 2014 r. ? Dynamika wzrostów wyżej wymienionych wyników działalności operacyjnej była na poziomie 3-5%, co w konsekwencji istotnego obniżenia kosztów finansowych przyniosło bardzo istotną poprawę zysku brutto (o 33% r/r, do 20,3 mln zł) oraz zysku netto z działalności kontynuowanej (o 43% r/r, do 19,8 mln zł). Spółka utrzymała wysoki poziom rentowności (ok. 60% marży ze sprzedaży), również dzięki zachowaniu dyscypliny w obszarze kosztów stałych. Udział przychodów abonamentowych w całości przychodów ATM został utrzymany w 2013 roku na wysokim poziomie (ok. 88%), dzięki czemu zapewniona jest stabilność przepływów pieniężnych przyszłych okresów.

W minionym roku, podobnie jak w okresie wcześniejszym, najdynamiczniej rosnącą częścią biznesu Spółki były usługi centrów danych (kolokacja i hosting). Udało się dzięki temu ugruntować pozycję lidera rynku kolokacyjnego w Polsce. Przychody z tego tytułu wzrosły o ponad 17% r/r, osiągając rekordowe 58 mln zł, z czego aż 97% stanowiły opłaty cykliczne (abonamentowe). Udział usług centrów danych w całkowitej marży ATM wyniósł za cały 2013 rok już ponad 60%, co dobitnie obrazuje rosnącą rolę tej kategorii usług w działalności Spółki.

? Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że obrana przez nas strategia intensywnych inwestycji w kolokacyjną część biznesu przynosi rezultaty i jesteśmy jednym z głównych beneficjentów dynamicznego wzrostu tej bardzo perspektywicznej gałęzi polskiego rynku teleinformatycznego. Również w przyszłość patrzymy z optymizmem, który uzasadnia między innymi aktualnie prowadzona liczba rozmów oraz postępowań ofertowych dotyczących oferty kolokacyjnej ATM, które istotnie przekraczają poziomy dotychczas obserwowane w historii Emitenta ? powiedział Tadeusz Czichon, Wiceprezes Zarządu ATM S.A.

Omawiając wyniki usług centrów danych, warto wspomnieć o bardzo dynamicznie rosnącej ich części ? dzierżawie serwerów dedykowanych. W całym 2013 roku przychody z tego tytułu wzrosły o ponad 190% ? z 1,3 mln zł do 3,8 mln zł. Wzrost ten wpisuje się w coraz silniej obserwowany wśród polskich przedsiębiorstw trend outsourcingu infrastruktury IT. Usługa ATMAN EcoSerwer pozwala klientom na korzystanie z serwerów bez konieczności inwestowania w sprzęt i rozliczana jest w formie abonamentowej.

W celu zapewnienia odpowiedniej podaży powierzchni kolokacyjnej w obliczu dynamicznie rosnącego popytu ATM prowadzi ambitny proces inwestycyjny, w ramach którego w okolicach połowy bieżącego roku oddane zostanie do użytkowania kolejne nowe centrum danych ? budynek F4 na terenie kampusu Centrum Danych ATMAN w Warszawie. Ponadto konsekwentnie realizowane są dalsze inwestycje w ramach projektu Centrum Innowacji ATM ? budynek centrum danych F5 (przewidziany do uruchomienia w 2015 roku) oraz budynek biurowy.

Druga ważna kategoria usług ATM ? transmisja danych i usługi światłowodowe ? przyniosła w 2013 roku ok. 49,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, dzięki czemu zanotowany został na tym polu niespełna 4-procentowy wzrost r/r. Na uwagę zasługuje tutaj bardzo dobry wynik wypracowany w czwartym kwartale minionego roku ? 13,9 mln zł przychodów, do którego osiągnięcia walnie przyczyniła się duża umowa na sprzedaż łączy podpisana z jednym z operatorów telekomunikacyjnych.

W kategorii usług dostępu do Internetu ATM, zgodnie z trendami rynkowymi, odnotowuje dalsze spadki przychodów. W całym 2013 roku przychody z tego tytułu wyniosły 18,3 mln zł (spadek o 14% r/r). Należy tutaj jednak zwrócić uwagę, że tempo spadków jest z kwartału na kwartał coraz wolniejsze (od -10,5% dla III/II kw. 2012 r. do -0,5% dla IV/III kw. 2013 r.), co wynika m.in. z systematycznego zwiększania się zainteresowania ofertą ATM przez mniejsze podmioty, dzięki którym coraz skuteczniej udaje się niwelować negatywny efekt spadku cen jednostkowych i zmniejszania przychodów od większych odbiorców. W ciągu 2013 roku Spółka odnotowała 18-procentowy wzrost liczby klientów usług dostępu do Internetu.

 ? Sprzedaż usług transmisji danych i dostępu do Internetu do mniejszych podmiotów jest możliwa ze względu na konsekwentne zwiększanie zasięgu sieci światłowodowej należącej do Emitenta. Poszerzający się zasięg sieci wyraża się rosnącą liczbą lokalizacji biznesowych ? głównie biurowców ? przyłączonych do sieci, zgodnie z zaprezentowaną w ubiegłym roku strategią Spółki. W ciągu 2013 roku liczba lokalizacji biznesowych w sieci światłowodowej ATM wzrosła o ponad 40%. W dalszej perspektywie tendencja ta powinna się utrzymać, pozwalając na generowanie coraz wyższych przychodów od klientów biznesowych ? powiedział Maciej Krzyżanowski, Prezes Zarządu ATM S.A.

Negatywny wpływ na wyniki Spółki miało zamknięcie i ostateczne rozliczenie działalności zaniechanej związanej z usługami płatności mobilnych. Była ona prowadzona w grupie ATM w latach 2006-2013 przez spółkę mPay S.A., a strata z działalności zaniechanej nie miała wpływu na bieżące przepływy finansowe. W związku ze sprzedażą ostatniej ze spółek zależnych z dawnej grupy kapitałowej ATM, od roku 2014 Emitent będzie publikował już wyłącznie sprawozdania jednostkowe.

ATM S.A. jest spółką teleinformatyczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pod markami ATMANThinx Poland świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Najważniejsze składniki oferty ATM to: dostęp do Internetu, szerokopasmowa transmisja danych oraz usługi kolokacji i hostingu. Spółka świadczy także usługi telefoniczne oraz outsourcingu telekomunikacyjnego. Głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni, media tradycyjne i portale internetowe oraz firmy z sektora finansowego, handlowego i przemysłowego.
Dokładniejsze informacje pod adresem: www.atm.com.pl.

ATM S.A. jest spółką teleinformatyczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pod markami ATMAN i Thinx Poland świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Najważniejsze składniki oferty ATM to: dostęp do Internetu, szerokopasmowa transmisja danych oraz usługi kolokacji i hostingu. Spółka świadczy także usługi telefoniczne oraz outsourcingu telekomunikacyjnego. Głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni, media tradycyjne i portale internetowe oraz firmy z sektora finansowego, handlowego i przemysłowego.
Dokładniejsze informacje pod adresem: www.atm.com.pl.

Źródło ATM S.A.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy