Wiadomości Branżowe

Generali OFE półroczna struktura aktywów

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny podaje do wiadomości półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 30.12.2011 Lp. składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny podaje do wiadomości półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 30.12.2011

Lp. składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%)
1.  Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom Skarb Państwa    *55,13
    SKARB PANSTWA - DS1013 - 24/10/2013 425 471 329,35 3,76
    SKARB PANSTWA - DS1015 - 24/10/2015 419 936 000,00 3,72
    SKARB PANSTWA - DS1017 - 25/10/2017 244 845 650,00 2,17
    SKARB PANSTWA - DS1019 - 25/10/2019 566 516 801,94 5,01
    SKARB PANSTWA - DS1020 - 25/10/2020 292 186 915,68 2,59
    SKARB PANSTWA - DS1021 - 25/10/2021 146 536 198,34 1,30
    SKARB PANSTWA - OK0113 - 25/01/2013 281 282 500,00 2,49
    SKARB PANSTWA - OK0114 - 25/01/2014 170 058 240,00 1,50
    SKARB PANSTWA - OK0712 - 25/07/2012 151 280 000,00 1,34
    SKARB PANSTWA - OK1012 - 25/10/2012 277 833 600,00 2,46
    SKARB PANSTWA - PS0412 - 25/04/2012 285 260 089,70 2,52
    SKARB PANSTWA - PS0413 - 25/04/2013 299 375 440,00 2,65
    SKARB PANSTWA - PS0414 - 25/04/2014 420 825 536,92 3,72
    SKARB PANSTWA - PS0415 - 25/04/2015 512 851 061,84 4,54
    SKARB PANSTWA - PS0416 - 25/04/2016 323 448 300,00 2,86
    SKARB PANSTWA - PS1016 - 25/10/2016 182 237 950,00 1,61
    SKARB PANSTWA - WS0922 - 23/09/2022 216 139 500,00 1,91
    SKARB PANSTWA - WZ0118 - 25/01/2018 427 482 480,00 3,78
    SKARB PANSTWA - WZ0121 - 25/01/2021 443 939 482,88 3,93
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej -----------   3,94*
    OK1012 25/10/2012 200 008 365,00 1,77
    PS0416 25/04/2016 114 914 240,00 1,02
3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek -----------   30,32*
    Bank Polska Kasa Opieki S.A. 245 354 533,20 2,17
    KGHM Polska Miedź S.A.  151 499 361,60 1,34
    Lubelski Węgiel "BOGDANKA" S.A. 120 531 509,28 1,07
    Polska Grupa Energetyczna S.A. 157 868 836,58 1,40
    Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 170 401 231,92 1,51
    PKO Bank Polski S.A. 289 137 484,80 2,56
    Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 226 552 750,20 2,00
4. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym -----------   5,14*
    Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1018 - 24/10/2018 268 304 400,00 2,37
    Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1022 - 25/10/2022 150 964 178,87 1,34
    Bank Gospodarstwa Krajowego - IPS1014 - 24/10/2014 149 122 350,00 1,32
5. Inne składniki aktywów     5,47*
         
* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%    


Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy