Wiadomości Branżowe

Generali OFE ? struktura aktywów na dzień 30 września 2013 r.

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o miesięcznej strukturze aktywów - stan na dzień 30 września 2013 r.  L.P. Składnik aktywów Udział w wartości aktywów  1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o miesięcznej strukturze aktywów - stan na dzień 30 września 2013 r.

 L.P.

Składnik aktywów

Udział

w wartości aktywów

 1.

Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom

46,78%

 2.

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty

0,55%

 3.

Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej

3,62%

 4.

Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu

0,00%

 5.

Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

39,16%

 6.

Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

0,00%

 7.

Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte

0,05%

 8.

Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

0,00%

 9.

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

0,38%

 10.

Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa

0,00%

 11.

Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach

0,00%

 12.

Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

0,34%

 13.

Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem

0,00%

 14.

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt. 13 i 14

2,05%

 15

Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt. 10 i 13

0,95%

 16.

Listy zastawne

0,00%

 17.

Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

0,00%

 18.

Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

5,68%

 20.

Środki pieniężne

0,05%

 21.

Należności

0,38%

Źródło Grupa Generali. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy