Wiadomości Branżowe

Grupa Generali w Polsce- 9% wzrost przypisu składki po 9 miesiącach 2011 r.

  • Wzrost składki przypisanej brutto Grupy Generali Polska po 9-ciu miesiącach br. do  1.407  mld zł, tj. o 9 % w porównaniu z rokiem ubiegłym
  • 30% wzrost w obszarze ubezpieczeń majątkowych i 21% wzrost składki regularnej w obszarze ubezpieczeń na życie
  • 15% wzrost liczby członków oraz wartości aktywów Generali OFE, wzrost kilkukrotnie szybszy niż rynek funduszy emerytalnych po 3 kwartałach 2011 roku.

Warszawa, 21 listopada 2011. Na koniec września składka przypisana brutto spółek Grupy Generali w Polsce wzrosła rok do roku o 9 % do 1407,7 mln. zł*. Ten dobry rezultat został wypracowany mimo trudnej sytuacji ekonomicznej i dużych wahań na rynkach finansowych, które są zwłaszcza niekorzystne dla stabilnego rozwoju na rynkach ubezpieczeń życiowych i emerytalnych. Od początku roku jednak Grupa Generali kontynuuje poprawę rentowności we wszystkich głównych liniach biznesowych i z optymizmem patrzy na ostatnie 3 miesiące 2011 r.

- „Pierwsze 9 miesięcy br. były bardzo udane dla działalności Grupy Generali w Polsce. Mimo trudności związanych z sytuacją makroekonomiczną na świecie udaje nam się nie tylko zwiększać przypis składki, ale także znacząco poprawiać rentowności firmy. Co cieszy najbardziej od początku roku to fakt, iż we wszystkich kanałach dystrybucji rozwijamy się kilkukrotnie szybciej niż konkurenci, pozyskujemy nowych klientów na masowym rynku ubezpieczeń majątkowych jak i na rynku ubezpieczeń na życie ze składką regularną. Na wciąż bardzo trudnym rynku ubezpieczeń majątkowych rozwijamy się dynamicznie i rentownie. Na szczególną uwagę zasługuje 41-proc. rozwój w obszarze ubezpieczeń korporacyjnych, na którym Generali staje się coraz ważniejszym i wyspecjalizowanym podmiotem. Dodatkowo Generali OFE utrzymując powtarzalne bardzo dobre wyniki inwestycyjne jest jedynym funduszem, który we wszystkich dotychczasowych zestawieniach 3-letniej stopy zwrotu opublikowanych przez KNF uzyskał wynik lepszy od średniej ważonej wszystkich funduszy.

Pomimo niepewności na rynkach finansowych 3 kwartały br. pozwalają z optymizmem patrzeć na ostatnie miesiące roku. Utrzymując pozytywne trendy sprzedażowe i przy utrzymaniu się dotychczasowych warunków pogodowych spodziewamy się, iż Grupa Generali może uzyskać w Polsce w bieżącym roku najlepsze od lat wyniki pod względem kluczowych parametrów biznesowych. Zwiększymy zarówno biznes jak i poprawimy rentowność” – mówi Prezes Zarządu Grupy Generali w Polsce, Artur Olech.

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEubezpieczenia korporacyjne najdynamiczniej rozwijającym się segmentem

Na koniec września 2011 r. przypis składki brutto działającej na rynku ubezpieczeń majątkowych spółki Generali T.U. S.A. wyniósł 728,0 mln zł i był o 30% wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Jest to zasługą  bardzo pozytywnych wyników sprzedaży w kanałach sieci własnej, multiagencyjnej i brokerskiej.

Spółka kontynuowała w tym okresie także pozytywne trendy związane z dalszą poprawą rentowności we wszystkich głównych liniach biznesu, w tym zwłaszcza w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych. Przypis składki Generali T.U. S.A.  wzrósł w tym segmencie rynku o 27% do 435, 5 mln zł i stanowi obecnie 60% portfela ubezpieczeń majątkowych firmy.

Od dłuższego czasu spółka kładzie nacisk na maksymalizację sprzedaży również poza-komunikacyjnych linii produktów majątkowych. Najprężniej rozwijającą się linią biznesu Generali T.U. S.A. są po 3 kwartałach br. ubezpieczenia korporacyjne, gdzie firma wypracowała 41% wzrost przypisu składki. W efekcie obranej strategii coraz ważniejszy obszar działania Generali na rynku majątkowym stanowią także ubezpieczenia masowe nie-komunikacyjne (tj. mieszkaniowe, MSP, turystyczne, NNW), notując w ciągu 3 kwartałów br. 17% wzrost przypisu składki.

Łącznie w segmencie ubezpieczeń masowych nie-komunikacyjnych oraz korporacyjnych po trzech kwartałach br. Generali udało się zanotować 34% wzrost do 292, 5 mln zł. Oznacza to, że te segmenty działalności stanowią obecnie 40% sprzedaży ubezpieczeń majątkowych Generali T.U. S.A. , tj. o 1% więcej porównaniu z rokiem ubiegłym.

GENERALI ŻYCIE – ubezpieczenia ze składką regularną remedium na spadki giełdowe

Spółka Generali Życie T.U. S.A. odnotowała na koniec września 2011 r. 679, 7 mln zł przypisu składki, wobec 734,0 mln zł przed rokiem. Wynik ten jest pochodną znacznej niepewności na rynkach giełdowych i w efekcie niższym zainteresowaniem klientów produktami inwestycyjnymi ze składką jednorazową.

Jednak mimo negatywnych zjawisk natury makro-ekonomicznej Generali Życie T.U. S.A. od początku roku notuje szczególnie dobre rezultaty w segmencie produktów ze składką regularną, które stanowią sedno działalności stricte ubezpieczeniowej towarzystw życiowych. Wzrost w tym obszarze wyniósł 21% do 411,4 mln zł.  Wynik ten jest szczególnie dobry w obliczu ostatnich dostępnych danych rynkowych, według których segment ten w Polsce urósł o zaledwie 3% w II kw. 2011r.**.

Tak dobre rezultaty w segmencie rynku spółka zawdzięcza bardzo dobrym wynikom w pozyskiwaniu nowych klientów, mierzone tzw. składką urocznioną APE***, która po III kw. br. wzrosła w Generali o 12%. Na uwagę zasługują w tym kontekście wysoki poziom sprzedaży polis indywidualnych z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz szczególnie wysoki, ponad 60-procentowy wzrost sprzedaży ubezpieczeń grupowych, w tym zwłaszcza pracowniczych programów emerytalnych (PPE).

Sprzedaż produktów ze składką jednorazową wyniosła na koniec września 268, 3 mln zł, wobec 394, 8 mln zł rok wcześniej.

GENERALI OFE – ponad 880 tys. członków i  4-ro krotnie szybszy rozwój niż rynek

Na koniec III kwartału 2011 r. Generali OFE miał 885 tys. członków, tj. o 15% więcej niż rok wcześniej. Oznacza to niemal 4-ro krotnie szybsze tempo rozwoju, w porównaniu ze średnią rynku, na którym liczba aktywnych rachunków wzrosła w ciągu roku zaledwie o 4%.

Generali OFE zarządzał na koniec września 2011 r. aktywami w wysokości 11 mld zł, tj. o 15% więcej niż przed rokiem. W tym samym okresie aktywa wszystkich funduszy emerytalnych w Polsce wzrosły tylko o 6%. Po III kwartale bieżącego roku udział w rynku Funduszu pod względem liczby członków wzrósł z 5, 2% do 5,7%.

W obliczu trudnej sytuacji na rynkach giełdowych, Generali OFE udowodnił słuszność realizowanej w tym czasie strategii bezpiecznego inwestowania, co w warunkach bessy pozwoliło minimalizować straty i osiągnąć w minionym kwartale wynik lepszy o 1, 11% od średniej ważonej wyników uzyskanych przez wszystkich otwarte fundusze emerytalne.

________________________

* wg polskich standardów rachunkowości

** porównania (Generali versus rynek) oparte są na najnowszych dostępnych danych, tj. danych Generali za 3 kwartał 2011 r oraz danych rynkowych po 2 kwartałach 2011 r.

*** APE – Annualised Premium Equivalent (tzw. składka uroczniona) - składka płatna w ciągu roku z nowo pozyskanych umów ubezpieczenia

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy