Wiadomości Branżowe

Grupa Kapitałowa PMPG: Prognoza 2014. Zarząd zapowiada dalszy wzrost rentowności.

Zarząd Platformy Mediowej Point Group S.A. (GPW: POINTGROUP, PGM) podaje prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na 2014 rok. Prognoza zakłada przychody na poziomie 64 063 tys. zł oraz EBITDA w wysokości 8 008 tys.

Oznacza to, że zarząd PMPG spodziewa się stabilnych przychodów ze sprzedaży i wzrostu rentowności na poziomie EBITDA o ponad 17%  proc., licząc od korekty prognozy z końca roku 2013. Jeśli przyjąć jako dane porównawcze prognozę z marca 2013, w której spółka prognozowała EBITDA na poziomie 4 028 tys., to wzrost  rok do roku wynosi niemal 100% (99).  

 

Prognoza 2014

z dn. 14.03.2014

Prognoza 2013

po korekcie z dn. 05.12.2013

Przychody ze sprzedaży

64 063

62 916

EBITDA

8 008

6 826

 

Prognozowany poziom przychodów uwzględnia potencjał mediów wydawanych przez spółki Grupy Kapitałowej PMPG oraz trendy i szacunki dotyczące struktury i dynamiki rynku reklamowego w Polsce w 2014 r. Zgodnie z tymi szacunkami, rynek reklamy w 2014 roku nieznacznie wzrośnie. Domy mediowe przewidują dynamikę wzrostu w wysokości do 4,4%, przy czym będzie ona niższa, jeżeli reklamodawcy będą odchodzili od telewizji. Najszybciej rosnącym reklamowo medium pozostaje Internet, gdzie wydatki na reklamę wzrosną o ok. 10%.

Jakkolwiek analitycy prognozują, że prasa pozostanie tym segmentem, który w bieżącym roku będzie musiał stawić czoła największym wyzwaniom, to wąsko definiowany segment tygodników społeczno-politycznych, w którym skupia się kluczowa działalność grupy, pozostaje tym, w którym cennikowe wydatki na reklamę wykazują tendencję wzrostową (wg danych Kantar Media).

Istotnym elementem oceny potencjału przychodowego Grupy jest pozycjonowanie rynkowe wydawanych tytułów. Obecnie tygodnik WPROST czwarty rok z rzędu pozostaje najbardziej opiniotwórczym polskim tygodnikiem i jednym z najczęściej cytowanych polskich mediów. W grupie liberalnych tygodników opinii WPROST jest liderem jeżeli chodzi o rozpowszechnienie płatne razem (średnia w 2013 r. wyniosła 133 505) i jednym z dwóch pism, których rozpowszechnienie w 2013 r. wzrosło. Wg danych Kantar Media WPROST znajduje się też na drugim miejscu wśród tygodników, które przynoszą największe przychody z reklam. Tygodnik ?Do Rzeczy?, który w 2013 r. został wprowadzony na rynek, z rozpowszechnieniem na poziomie 95 946 zajmuje piątą pozycję wśród tygodników opinii i jest na drugim miejscu wśród pism prawicowo-konserwatywnych. Jest też liderem w tym segmencie jeżeli chodzi o przychody z reklam.

Podobnie jak w ubiegłym roku, również w 2014 r., w ocenie potencjalnych przychodów i zysków, zarząd podmiotu dominującego GK PMPG konsekwentnie trzyma się konserwatywnych założeń oraz zasady ?underpromise ? overdeliver?, która w przypadku prognoz oznacza dużą ostrożność w ocenie potencjału rynku, co może powodować niedoszacowanie zarówno przychodów, jak i zysków Grupy. Zarząd monitoruje realizację prognozy poprzez system raportów kwartalnych. Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników zamieszczana jest w półrocznych raportach okresowych przekazywanych do publicznej wiadomości.

Ewentualna korekta prognozy dokonywana będzie na podstawie decyzji Zarządu i przekazywana raportem bieżącym.

W marcu 2013 r. Zarząd PMPG po raz pierwszy od czasu zakupu AWR ?Wprost? sp. z o.o. ogłosił prognozy dla całej Grupy Kapitałowej. Było to możliwe dzięki realizacji w poprzednich latach programu optymalizacji i restrukturyzacji, który przyniósł efekty w postaci redukcji kosztów, optymalizacji procesów biznesowych, usprawnienia procesu zarządzania i koncentracji działań na głównych aktywach. W grudniu 2013 r., w oparciu o wyniki osiągnięte po trzech kwartałach,  Zarząd zdecydował o skorygowaniu prognoz. Przyczyną korekty były szacowane odchylenia od pierwotnej prognozy, przekraczające 10 proc. prognozowanych wartości, zarówno jeżeli chodzi o przychody (spadek o 18 proc.), jak i EBITDA (wzrost o 69 proc.) i zysk brutto (wzrost o 156 proc.).

W roku 2014 spółka zakończy procesy optymalizacji, które mają pozytywny wpływ na opisany wyżej wzrost rentowności,  a zarząd będzie poszukiwał nowych linii przychodowych, w tym potencjalnych akwizycji. 

Źródło Platforma Mediowa Point Group SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #akcje   #ciowe   #fundusz emerytalny   #inne   #lub   #rzeczpospolita polska   #stwa   #warto   #zawar