Wiadomości Branżowe

ING PTE o sytuacji gospodarczej w 2010 r.

Czego można się spodziewać w gospodarce w Polsce i na świecie? Jaka będzie sytuacja na rynku akcji i obligacji? Komentuje Ewa Radkowska-Świętoń, członek zarządu ING PTE S.A.

Gospodarka na świecie i w Polsce w 2010 r.
Rok 2010 dla gospodarki światowej będzie kontynuacją trendów, które zaczęły się w 2009 r. Największe kraje rozwinięte wychodzą z recesji i w 2010 r. można oczekiwać wzrostu gospodarczego, choć jego tempo, szczególnie w Europie, nie będzie bardzo wysokie. Zdecydowanie szybszy wzrost będzie zauważalny w krajach rozwijających się – przede wszystkim Chinach.

Oczekujemy, że polska gospodarka, która jako jedyna w Europie oparła się w ubiegłym roku recesji, zanotuje wzrost PKB w wysokości ok. 3,5%. Ważnym motorem wzrostu pozostaną środki unijne, których wykorzystywanie przebiega bardzo sprawnie. Nie spodziewamy się dramatycznego pogorszenia sytuacji na rynku pracy, co powinno sprzyjać ustabilizowaniu konsumpcji. Ze względu na opóźnienie wpływu decyzji Rady Polityki Pieniężnej na sferę realną, obniżki stóp, które obserwowaliśmy pod koniec 2008 r. i w pierwszej połowie 2009 r., będą nadal mieć pozytywny wpływ na gospodarkę.

Największe wyzwania 2010
Bardzo istotnym globalnie tematem 2010 r. będzie wycofywanie się banków centralnych i rządów z polityki „taniego” pieniądza. Działania podjęte w odpowiedzi na największy po wojnie kryzys światowy, nakierowane na zwiększenie płynności w systemie finansowym, zażegnały groźbę najczarniejszego scenariusza. Z drugiej strony utrzymywanie bardzo niskich stóp procentowych przez zbyt długi czas rodzi ryzyko inflacji, a pakiety fiskalne, poprzez które konsumpcja prywatna została zastąpiona przez publiczną, skutkują wzrostem długu krajowego. Sposób, tempo oraz skala odchodzenia od tych nadzwyczajnych środków będą determinować zachowanie się rynków finansowych w 2010 r. Wszelkie wątpliwości co do zbyt szybkiego podnoszenia stóp mogą skutkować obawami o trwałość odbicia gospodarek.

Polski rynek obligacji
Oczekiwania podwyżek stóp i rezygnacji z zakupów obligacji skarbowych przez banki centralne mogą negatywnie wpływać na ceny papierów skarbowych w USA i w Europie. W przypadku polskiego rynku papierów dłużnych spodziewamy się lepszego zachowania obligacji o dłuższych terminach do wykupu. Wpływać na to będzie globalny spadek awersji do ryzyka, zachęcający do inwestycji w krajach rozwijających się, do których zalicza się także Polskę. Obawy o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wydają się zmniejszać wraz z poprawą prognoz wzrostu gospodarczego, pierwszymi udanymi sprzedażami akcji spółek Skarbu Państwa w tym roku, a także bardzo dużym popytem na polskie obligacje skarbowe zarówno ze strony inwestorów krajowych, jak i zagranicznych. Warto podkreślić, że układając budżet na 2010 r. rząd niezwykle ostrożnie założył poziom wzrostu PKB, a także poziom inflacji. Oznacza to, że rzeczywisty deficyt może być niższy od prognozowanego, co powinno sprzyjać cenom papierów skarbowych. Obligacje o krótszych terminach do wykupu (do 3 lat) będą bardziej narażone na oczekiwania związane z podwyżkami stóp procentowych, które mogą nas czekać jeszcze w 2010 r., bądź na początku 2011 r.

Rynek akcji na świecie
Globalny bazowy scenariusz rozwoju sytuacji makroekonomicznej zakłada stopniowe i powolne reakcje władz monetarnych dostosowane do rozwoju sytuacji makroekonomicznej. W tym scenariuszu globalne rynki akcji będą bardziej koncentrować się na rozwoju sytuacji w spółkach, oczekując poprawy zysków, która usprawiedliwiałaby aktualny poziom wycen. Biorąc pod uwagę znaczne oszczędności kosztowe poczynione przez firmy nawet niewielki wzrost popytu powinien skutkować znacznie szybszymi wzrostami zysków. Pozwala to zakładać, że bieżący rok na światowych rynkach akcji będzie wzrostowy, choć nie należy spodziewać się tak spektakularnych stóp zwrotu, jakie obserwowaliśmy w 2009 r. Zagrożenia dla takiego umiarkowanie optymistycznego scenariusza można upatrywać w ponownym wejściu gospodarek w fazę spowolnienia, co jednakże wydaje się mało prawdopodobne ze względu na zasięg i czas działania pakietów stymulujących. Z drugiej strony ryzykiem jest szybsze i bardziej agresywne niż oczekiwania zacieśnienie polityki monetarnej przez największe banki centralne, prowadzące do zmniejszenia płynności systemu.

Rynek akcji w Polsce
Największy wpływ na zachowanie się polskiego rynku akcji będą miały nadal czynniki globalne i nastrój na rynkach światowych. Czynniki lokalne będą działać jedynie przejściowo. Najważniejszym z nich wydaje się znaczna wartość planowanej podaży akcji pochodzącej głównie od Skarbu Państwa. Zaliczyć do niej należy zarówno oferty publiczne takich spółek jak PZU czy Tauron, a także sprzedaż pakietów mniejszościowych dużych spółek (KGHM, Lotos, ENEA, PGE). Tak duże sprzedaże zmniejszają z jednej strony apetyt na zakupy na rynku wtórnym, jednak z drugiej strony są szansą na zainteresowanie naszym rynkiem globalnych inwestorów, którzy do tej pory nie inwestowali na GPW, także ze względu na jej wielkość. Argumentami za inwestycjami w polskie akcje jest także stabilny i relatywnie wysoki wzrost gospodarczy, niedroga waluta, a także potencjał krajowych inwestorów – zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Obecne wyceny spółek, choć już nie tak atrakcyjne jak na początku ubiegłego roku, nadal dają potencjał do wzrostów, szczególnie jeśli nastąpi oczekiwana poprawa zysków. Spodziewamy się wzrostu polskiego rynku akcji o ok. 15%, po ponad 45% wzroście w ubiegłym roku. Interesujące wydają się te sektory, które mają ekspozycję na konsumenta (w tym banki), a także spółki produkcyjne, które były w stanie wykorzystać kryzys do restrukturyzacji.  

   
Ewa Radkowska-Świętoń, członek zarządu ING PTE S.A.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy