Wiadomości Branżowe

Komentarz prezesa Zarządu Budimeksu SA, Dariusza Blochera, do danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za trzy kwartały 2014

Trzeci kwartał 2014 roku jest kolejnym, w którym Grupa Budimex odnotowuje poprawę sprzedaży oraz rentowności operacyjnej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Grupa utrzymuje wysoki poziom gotówki. Pozytywny trend na rynku mieszkaniowym umożliwił uzyskanie wysokiego poziomu przedsprzedaży mieszkań, a podpisane w trzecim kwartale kontrakty pozwoliły na odbudowanie portfela zamówień.

Wartość portfela zamówień Grupy Budimex wyniosła na koniec września 2014 roku 4,7 miliarda złotych i w ciągu trzech miesięcy wzrosła o 20%. Było to możliwe dzięki podpisaniu kontraktów
o wartości 2,3 miliarda złotych, w tym na budowę bloku energetycznego w Turowie. Od początku roku Grupa podpisała kontrakty o wartości 3,7 miliarda złotych. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest to wartość o 40% wyższa.

Obserwujemy wzrost tempa rozstrzygania kontraktów drogowych, jednak kontrakty te nie są podpisywane tak szybko jakbyśmy się spodziewali, co może mieć wpływ na sprzedaż w roku 2015.

Do tej pory rozstrzygnięto 40 przetargów, z czego w jedenastu z nich Budimex SA złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę. Łączna ich wartość - przypadająca na Budimex SA - to 2,5 miliarda złotych. Natomiast wartość kontraktów oczekujących obecnie na podpisanie przez Grupę Budimex lub podpisanych po 30 września wynosi 1,9 miliarda złotych, z czego 89% stanowią przetargi drogowe ogłaszane przez GDDKiA. Jeśli kontrakty te zostaną podpisane do końca bieżącego roku, będzie to historycznie wysoka wartość pozyskanych zleceń dla Grupy Budimex.

Grupa Budimex koncentruje się w roku 2014 na pozyskaniu jak największej liczby kontraktów z nowej perspektywy unijnej celem zbudowania portfela na kolejne lata. Ważnym zadaniem jest przygotowanie zaplecza kapitałowego i ludzkiego, w związku ze spodziewaną kumulacją prac w latach 2016-2018.

Grupa Budimex nadal utrzymuje wysoki poziom pozycji gotówkowej netto, która na koniec września 2014 roku wyniosła 1 178 milionów złotych i jest wyższa w stosunku do końca września 2013 roku
o  28%.

                            

W okresie styczeń ? wrzesień sprzedaż Grupy Budimex wzrosła o 17,8%. W tym samym okresie produkcja budowlano ? montażowa w cenach stałych wzrosła o 5,5% rok do roku.

W trzecim kwartale 2014 Grupa Budimex osiągnęła sprzedaż na poziomie 1 560 milionów złotych, jest to sprzedaż wyższa o 307 milionów złotych, czyli o 24,5% w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku ? biorąc pod uwagę dane porównywalne, to jest bez uwzględniania przychodów Spółki Budimex Danwood sprzedanej w grudniu 2013. Na wielkość sprzedaży w trzecim kwartale 2014 roku miały głównie wpływ dobre warunki atmosferyczne oraz harmonogram prac kontraktów drogowych.

Zysk operacyjny Grupy Budimex wypracowany w okresie styczeń - wrzesień wzrósł o 47,2%
w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, w porównaniu do danych niezawierających wyników Budimex Danwood.

Rentowność operacyjna wyniosła 4,7% i poprawiła się o 25% w stosunku do rentowności Grupy odnotowanej w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Poprawa rentowności Grupy wynika z poprawy rentowności w segmencie budowlanym oraz wysokiej rentowności segmentu deweloperskiego odnotowanej w trzecim kwartale 2014 roku, na którą wpłynęło pozytywne rozstrzygniecie długotrwałego procesu administracyjnego skutkujące rozwiązaniem rezerwy w wysokości 10,8 miliona złotych. Poprawa rentowności w segmencie budowlanym jest pochodną spadku cen niektórych materiałów budowlanych oraz kosztu usług podwykonawczych.

W trzecim kwartale 2014 roku Budimex Nieruchomości przedsprzedał 478 mieszkań, a narastająco
w roku 1 031. Wysoka przedsprzedaż jest wynikiem nie tylko trwającej dobrej koniunktury na rynku mieszkaniowym, ale przede wszystkim rozpoczęcia projektu Nowe Czyżyny w Krakowie, który spełnia kryteria programu Mieszkanie dla Młodych.

W okresie styczeń ? wrzesień 2014 roku Budimex Nieruchomości wprowadził do oferty 1 780 mieszkań, w tym w samym trzecim kwartale blisko 900 mieszkań. Obecnie Budimex Nieruchomości posiada w swej ofercie 1 240 mieszkań.

Obecna struktura przedsprzedaży i jej koncentracja na rynku innym niż warszawski przełoży się
w przyszłości na zmianę struktury sprzedaży. W okresie styczeń ? wrzesień 2014 roku Budimex Nieruchomości sprzedał notarialnie 592 mieszkania, z czego tylko 39% w Warszawie, podczas gdy
w sprzedanych notarialnie 344 mieszkaniach w analogicznym okresie roku poprzedniego 60% stanowiły mieszkania na rynku warszawskim. Budimex Nieruchomości intensyfikuje działania
w zakresie zakupu działek, aby docelowo znaleźć się w grupie 3 największych deweloperów w kraju.

W skład pozostałej działalności Grupy Budimex wchodzą spółki Elektromontaż Poznań oraz Budimex Parking Wrocław. Przyjęty na początku roku plan sprzedaży spółki Elektromontaż Poznań nie uległ zmianie.

Spółka Budimex Parking Wrocław, założona w celu realizacji projektu wybudowania a następnie zarządzania parkingiem we Wrocławiu w formule partnerstwa publiczno ? prywatnego rozpoczęła
w trzecim kwartale swoją działalność operacyjną. Grupa Budimex zdobywa doświadczenie
w kontraktach realizowanych w formule PPP, zakładając w przyszłości zwiększenie swego zaangażowania w tego typu działalność. 

Grupa BUDIMEX

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Budimex sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za trzy kwartały 2014 roku oraz porównywalne dane za trzy kwartały 2013 roku.

Wyniki segmentów sprawozdawczych za trzy kwartały 2014 roku (w tysiącach złotych):

 

 

Segment budowlany

Segment deweloperski

Pozostała działalność

Wyłączenia

Dane skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów

3 511 054

210 656

120 308

(129 261)

3 712 757

Zysk brutto ze sprzedaży

256 589

43 210

11 054

1 398

312 251

Zysk z działalności operacyjnej

130 870

35 466

3 307

6 682

176 325

Zysk brutto

122 154

41 906

1 519

6 682

172 261

Zysk netto

95 673

33 826

1 115

5 414

136 028

Zysk (strata) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

95 673

33 826

(110)

5 414

134 803

 

Wyniki segmentów sprawozdawczych za trzy kwartały 2013 roku (w tysiącach złotych):

 

 

Segment budowlany

Segment deweloperski

Pozostała działalność

Wyłączenia

Dane skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów

2 993 652

167 239

413 324

(118 998)

3 455 217

Zysk brutto ze sprzedaży

212 385

35 772

40 996

(4 114)

285 039

Zysk z działalności operacyjnej

91 704

20 886

19 379

11 758

143 727

Zysk brutto

89 052

24 618

16 438

11 758

141 866

Zysk netto

68 075

19 890

13 094

10 463

111 522

Zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

68 075

19 890

12 555

10 463

110 983

Informacja dodatkowa:

Wyniki za trzy kwartały (w tysiącach złotych) - bez wyników spółki Budimex Danwood:

 

 

2014

2013

Różnica

Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów

3 712 757

3 151 071

17,8%

Zysk z działalności operacyjnej

176 325

119 797

47,2%

Zysk netto

136 028

93 040

46,2%

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło Budimex SA. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy