Emerytury mundurowe

Konferencja prasowa nt. reformy emerytur mundurowych

Konferencja prasowa nt. reformy emerytur mundurowych W dniu 6 marca 2009 r. w siedzibie MSWiA odbyła się konferencja prasowa poświęcona założeniom do reformy emerytur mundurowych.

Konferencja prasowa nt. reformy emerytur mundurowych
W dniu 6 marca 2009 r. w siedzibie MSWiA odbyła się konferencja prasowa poświęcona założeniom do reformy emerytur mundurowych.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Grzegorz Schetyna podkreślił, że propozycje nowych rozwiązań były konsultowane i zaakceptowane przez szefów służb podlegających nadzorowi resortu. Premier Schetyna wyraził nadzieję, że w proponowanym przez MSWIA kształcie reforma zostanie zaaprobowana przez funkcjonariuszy oraz związki zawodowe oraz że zostanie wdrożona także przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Twórcy reformy stanęli przed bardzo trudnym zadaniem ? pogodzenia obecnie obowiązującego systemu pochodzącego z poprzedniej epoki z potrzebami wynikającymi ze zmian społecznych i gospodarczych, które zachodzą w naszym kraju.

Minister Grzegorz Schetyna zaznaczył, że ideą reformy jest stworzenie wszystkim funkcjonariuszom mundurowym godnych warunków pracy, odpowiedniej do niej płacy oraz satysfakcjonującej emerytury, czyli takiej sytuacji, w której dostrzegając zalety nowych rozwiązań funkcjonariusze chcieli pracować dłużej.

Podsekretarz Stanu w MSWiA Pan Adam Rapacki podkreślił, że reforma daje możliwość wyboru między dwoma systemami i co najważniejsze, nie odbiera praw nabytych. Z punktu widzenia interesów państwa istotne jest, żeby doświadczeni funkcjonariusze pracowali jak najdłużej, dlatego założenia do reformy systemu emerytalnego mają iść przede wszystkim w kierunku ograniczenia osób odchodzących na emeryturę w młodym wieku.

Premier Schetyna zapowiedział, że nowy system emerytalny obejmie obligatoryjnie funkcjonariuszy, którzy przystąpią po raz pierwszy do służby w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnm, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego oraz Służbie Więziennej od 1 stycznia 2010 r.

Wysokość świadczenia emerytalnego w stosunku do tej grupy funkcjonariuszy będzie określona procentowo w relacji do uposażenia otrzymywanego w okresie pełnienia służby, przy czym podstawą wymiaru będzie średnie uposażenie z ostatnich 3 lat służby (t.j. 1/36 uposażenia z ostatnich 36 miesięcy służby), wraz z dodatkami o charakterze stałym i nagrodami rocznymi.

Prawo do emerytury w wysokości 66% podstawy będzie nabywane po 25 latach służby. Następnie emerytura będzie wzrastać o 1,9% podstawy wymiaru co rok, aż do osiągnięcia 85% w 35 roku służby.

W stosunku do funkcjonariuszy, pozostających w służbie 1 stycznia 2010 r., którzy według stanu na ten dzień będą posiadać co najmniej 15 lat stażu w służbie, zachowane będą w całości obowiązujące przepisy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (ustawa z dnia 18 lutego 1974r.; Dz.U. z 2004r., Nr 8 poz.67 z późn. zm.). Emerytura w wysokości 40% ostatniego uposażenia przysługiwać będzie po 15 latach służby i będzie wzrastać o 2,6% podstawy wymiaru za każdy kolejny rok służby, aż do maksymalnego wymiaru 75%.

Bez żadnych zmian pozostaną zwiększenia emerytury (w tym z tytułu inwalidztwa o 15%) oraz doliczanie okresów pracy poza służbą oraz okresów innych składkowych i nieskładkowych.

Funkcjonariusze, pozostający w służbie 1 stycznia 2010r., którzy według stanu na ten dzień będą posiadać mniej niż 15 lat stażu w służbie (z uwzględnieniem okresów służby wojskowej zaliczanej do wysługi emerytalnej), w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów emerytalnych (czyli do 30 czerwca 2010r.), będą mogli przystąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia do nowego systemu emerytalnego.

Jeżeli funkcjonariusz nie dokona wyboru w ustawowo określonym terminie, będzie to oznaczało pozostanie w dotychczasowym systemie emerytalnym (t.j. nabywanie prawa do emerytury już po 15 latach służby), z uwzględnieniem, dla tej grupy, dwóch zmian:

podstawą wymiaru świadczenia będzie średnie uposażenie z ostatnich 3 lat służby,
emerytura nie będzie zwiększana z tytułu orzeczenia inwalidztwa (w związku ze służbą).

http://www.msw.gov.pl/portal/pl/2/6952/Konferencja_prasowa_nt_reformy_emerytur_mundurowych.html?search=5443

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy