Wiadomości Branżowe

Nowa strategia Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. na lata 2014-2016

Bezpieczeństwo, efektywność i skala – tak można podsumować nową strategię ogłoszoną przez Zarząd GK PRAGMA INKASO S.A. 3 czerwca br. Drogą do osiągnięcia tych celów ma być organiczny zrównoważony rozwój. Jeszcze co najmniej przez 3 lata Zarząd GK PRAGMA INKASO podzieli się zyskami osiągniętymi dzięki nowej strategii ze swoimi

Bezpieczeństwo, efektywność i skala ? tak można podsumować nową strategię ogłoszoną przez Zarząd GK PRAGMA INKASO S.A. 3 czerwca br. Drogą do osiągnięcia tych celów ma być organiczny zrównoważony rozwój. Jeszcze co najmniej przez 3 lata Zarząd GK PRAGMA INKASO podzieli się zyskami osiągniętymi dzięki nowej strategii ze swoimi akcjonariuszami.

Nowa strategia obejmuje umacnianie pozycji rynkowej Grupy w obszarze obsługi wierzytelności biznesowych: wymagalnych (PRAGMA INKASO S.A.), niewymagalnych (Pragma Faktoring S.A.) oraz masowych (Pragma 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny). Podstawą rozwoju Grupy będzie generowanie przychodów i zysków ze świadczenia powtarzalnych, zdywersyfikowanych usług, wysoka płynność i bezpieczeństwo aktywów oraz umiarkowany poziom zadłużenia.

?Będziemy kłaść nacisk przede wszystkim na optymalizacje procesów wewnątrz Grupy oraz zwiększać efektywność wykorzystując przy tym obecne zasoby? ? podkreśla Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu PRAGMA INKASO S.A. Pytany o plany ekspansji odpowiada: ?Nie mówię nie. Koncentrujemy się mocno na rozwoju organicznym, ale cały czas przyglądamy się podmiotom, których przejęcie mogłoby wesprzeć realizację strategii i zwiększyć wartość Grupy.?

Opublikowana strategia wyodrębnia 3 podstawowe linie biznesowe GK PRAGMA INKASO.

?Dzięki optymalizacji procesów sprzedaży i automatyzacji realizacji usług rozpoczętej jeszcze w 2013 r. jesteśmy w stanie zmniejszyć koszty jednostkowe, w efekcie czego będziemy w stanie obsługiwać większy portfel wierzytelności bez wzrostu kosztów operacyjnych, przy zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług i konkurencyjnych cenach? ? dodaje Tomasz Boduszek.

Grupa planuje rozwinąć linię biznesową w postaci nabywania i windykacji portfeli masowych wierzytelności biznesowych przez Pragma 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, którego właścicielem i serwiserem jest PRAGMA INKASO.

?Dotychczas ten obszar działalności był jedynie w niewielkim stopniu obsługiwany przez Grupę.W obszarze windykacji masowej duży nacisk będziemy kłaść na portfele biznesowe, gdzie występuje mniejsza konkurencja cenowa, a Grupa ma na tle rynku znaczące doświadczenie. Dodatkowo mamy możliwość oparcia działań na już istniejących strukturach windykacyjnych i prawnych, co pozwala na istotne zwiększanie przychodów bez zwiększania kosztów operacyjnych i rozbudowy istniejących struktur? ? komentuje Tomasz Boduszek.

Kolejnym strategicznym z punktu widzenia GK PRAGMA INKASO segmentem działalności jest finansowanie obrotu Klientów w oparciu o usługi faktoringu oraz pożyczek krótkoterminowych realizowane przez spółkę Pragma Faktoring. Strategia zakłada imponujący rozwój dynamicznie rotującego, zdywersyfikowanego portfela o niższej rentowności niż transakcje realizowane przez Spółkę w przeszłości, ale o większym rozproszeniu i płynności.

?Proces zmiany struktury portfela został zapoczątkowany w 2013 r. Spółka zamierza stopniowo zmniejszać średni koszt finansowania przechodząc z finansowania obligacjami w kierunku oparcia się w przeważającym stopniu na finansowaniu kredytami bankowymi. Nie wykluczamy rozpoczęcia starań o pozyskanie koinwestora, który zapewni tanie finansowanie dłużne, pozwalające na znaczące zwiększenie skali działalności? - dodaje Tomasz Boduszek.

Finansowe założenia strategii Grupy obejmują zwiększanie przychodów netto o ponad 10% rocznie zachowując przy tym poziom zobowiązań finansowych nie przekraczający 200% kapitałów własnych oraz wskaźnik rocznej rotacji aktywów z podstawowej działalności w wysokości minimum 350%.

Celem Grupy jest osiągnięcie w okresie realizacji Strategii rentowności kapitałów własnych na poziomie przekraczającym 15%.

?Jednym z naszych priorytetów jest zachowanie obecnej polityki dywidendowej zakładającej przeznaczanie istotnej części zysku na dywidendę dla akcjonariuszy? ? podkreśla Tomasz Boduszek. Grupa będzie dążyć do wypłacania akcjonariuszom corocznie dywidendy w wysokości nie niższej niż
1 zł na akcję.

O PRAGMA INKASO

Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO jest liderem branży zarządzania należnościami w segmencie business to business. Grupa edukuje rynek w zakresie zarządzania płynnością finansową i promuje dobre praktyki zarządzania przedsiębiorstwem. W skład Grupy wchodzą spółki: PRAGMA INKASO, PRAGMA FAKTORING, PRAGMA COLLECT oraz PRAGMA INWESTYCJE. Zajmują się one całym obszarem obsługi transakcji i oferują szerokie portfolio narzędzi wspierających klientów w kluczowych momentach współpracy z kontrahentami.

PRAGMA INKASO SA specjalizuje się w usługach obrotu wierzytelnościami. Oferowany przez spółkę szeroki wybór produktów z zakresu zarządzania wierzytelnościami biznesowymi pozwala klientom zachować wysoki poziom płynności finansowej. PRAGMA FAKTORING SA jest wiodącym faktorem z sektora pozabankowego. W swojej ofercie posiada kompleksowe rozwiązania faktoringowe, w tym faktoring klasyczny, eksportowy i uproszczony.

Spółki Pragma Inkaso i Pragma Faktoring są notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło Pragma Inkaso. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy