Wiadomości Branżowe

Realizujemy strategię wzrostu

Bank Pekao wypracował w pierwszym kwartale 2014 r. skonsolidowany zysk netto w wysokości 634 mln złotych, +4,5% r/r w warunkach porównywalnych, co pozwoliło osiągnąć zwrot na kapitale ROE na poziomie 10,7%, utrzymując jednocześnie wyjątkowo wysoki poziom współczynnika wypłacalności Core Tier 1 18%. Bank Pekao odnotował wysoki wzrost wolumenów kredytowych +9,3% r/r, co zrekompensowało spadek stóp procentowych o 106 punktów bazowych r/r, umożliwiając tym samym utrzymanie przychodów na poziomie pierwszego kwartału zeszłego roku. Sprzedaż kluczowych detalicznych produktów kredytowych była wyższa o 38,5% r/r i wyniosła 2 851 mln zł. Pozwoliło to na wzrost udziału w rynku kredytów hipotecznych r/r do 17,7%.

Wynik operacyjny wyniósł 933 mln zł i został utrzymany w warunkach porównywalnych na poziomie zbliżonym do I kw. ubiegłego roku, dzięki dynamicznemu wzrostowi wolumenów, któryniwelował presję niskich stóp procentowych oraz dzięki kontroli kosztów. Przychody Banku wyniosły 1 790 mln zł -0,2% r/r w warunkach porównywalnych, dzięki utrzymaniu ubiegłorocznego poziomu zarówno dochodów odsetkowych, jaki i poza odsetkowych. Wynik odsetkowy netto wyniósł 1 149 mln zł, utrzymując poziom zeszłoroczny, dzięki skompensowaniu obniżenia marży odsetkowej r/r wzrostem wolumenów. Marża odsetkowa netto ustabilizowała się w stosunku do poziomu ubiegłego kwartału na poziomie 3,3%.

Przychody prowizyjne wyniosły 513 mln zł, dzięki wsparciu ze strony rosnących opłat związanych z działalnością kredytową oraz pomimo presji mniej sprzyjających warunków na rynkach kapitałowych i kontynuacji migracji klientów do kanału internetowego.

Bank Pekao odnotował wzrost wolumenów kredytowych zarówno w ujęciu rocznym + 9,3%, jak i kwartalnym + 2,4%. Portfel złotowych kredytów hipotecznych i pożyczek gotówkowych wzrósł o 16,2% r/r, osiągając poziom 37 894 mln złotych, co pozwoliło osiągnąć dwucyfrowy wzrost wartości całego portfela kredytów detalicznych o 11,1% r/r, do poziomu 45 359 mln zł. Portfel kredytów korporacyjnych wzrósł o 8,2% r/r do 66 833 mln zł. Bank poprawił udziały rynkowe r/r zarówno w kredytach detalicznych, jak i korporacyjnych.

Baza depozytowa wzrosła o + 8,9% r/r. Oszczędności detaliczne wzrosły o 5,9% r/r do 70 152 mln zł, natomiast depozyty korporacyjne z wyłączeniem OFE wzrosły o 11% r/r osiągając poziom 58 713 mln.

Koszty operacyjne wyniosły 857 mln zł, z dynamiką r/r utrzymaną poniżej inflacji.

Koszty ryzyka uległy dalszej poprawie osiągając poziom 61 punktów bazowych, a wskaźnik kredytów nieregularnych zmniejszył się o 40 punktów bazowych do poziomu 7,1%.

?Wzrost kredytów i depozytów pozwolił na zwiększenie udziałów rynkowych? ? powiedział Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu, CEO Banku Pekao S.A. ?Zgodnie z naszą strategią, chcemy kontynuować wzrost również w kolejnych kwartałach?.

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy