Wiadomości Branżowe

Rekordowe wyniki Grupy INTROL S.A. w pierwszym półroczu 2014 r.

Grupa INTROL S.A., holding dostarczający zaawansowane rozwiązania dla przemysłu, w I półroczu 2014 r. osiągnęła rekordowe wyniki finansowe. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o 41% r/r do poziomu 231,9 mln zł, natomiast zysk netto zwiększył się aż o 268% w porównaniu do I półrocza 2013 r. i wyniósł 10,7 mln zł. Zwiększenie

Grupa INTROL S.A., holding dostarczający zaawansowane rozwiązania dla przemysłu, w I półroczu 2014 r. osiągnęła rekordowe wyniki finansowe. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o 41% r/r do poziomu 231,9 mln zł, natomiast zysk netto zwiększył się aż o 268% w porównaniu do I półrocza 2013 r. i wyniósł 10,7 mln zł.

Zwiększenie przychodów nastąpiło we wszystkich podstawowych filarach działalności Grupy, czyli usługach, produkcji i dystrybucji. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży w I półroczu 2014 r. wyniósł 35,5 mln zł (wzrost o 45% r/r), EBITDA 17,6 mln zł (wzrost o 124% r/r), a zysk na działalności operacyjnej 14,4 mln zł (wzrost o 198% r/r). Zysk netto natomiast osiągnął poziom 10,7 mln zł i był aż o 268% wyższy niż przed rokiem.

- W pierwszym półroczu 2014 r. kontynuowaliśmy dynamiczny rozwój. Rekordowe wyniki osiągnęliśmy przede wszystkim dzięki dużemu wzrostowi sprzedaży, co było związane głównie z realizacją dla PGE dużego kontraktu budowy bloku kogeneracyjnego w Rzeszowie. Utrzymaliśmy także koszty ogólne na podobnym poziomie co przed rokiem. ? mówi Wiesław Kapral, Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Tak duża poprawa wyników finansowych przełożyła się na znaczący wzrost rentowności: marża brutto na sprzedaży w pierwszym półroczu br. wzrosła o 0,4 p.p. r/r do 15,3%, marża EBITDA o 2,8 p.p. r/r do 7,6%, rentowność operacyjna EBIT o 3,3 p.p. r/r do 6,2%, a rentowność sprzedaży netto (zysku) o 2,8 p.p. r/r do 4,6%.

Rekordowy był także sam drugi kwartał 2014 r. ? skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 114,9 mln zł, a zysk netto ukształtował się na poziomie 6,5 mln zł, co oznacza wzrost odpowiednio o 47% i 312% w porównaniu do drugiego kwartału 2013 r.

Grupa INTROL S.A. zamierza nadal poprawiać wyniki finansowe ? Zgodnie z naszą prognozą w całym 2014 r. chcemy osiągnąć skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 450 mln zł, zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 70 mln zł, a zysk netto 20 mln zł, czyli odpowiednio o 23%, 13% i 24% więcej niż w 2013 r. Jak widać w pierwszym półroczu zrealizowaliśmy już ponad 50% tych założeń, a należy zaznaczyć że zwykle druga połowa roku charakteryzuje się lepszym poziomem sprzedaży ? mówi Wiesław Kapral. Możliwe to będzie do osiągnięcia dzięki dalszej realizacji strategii rozwoju, która zakłada koncentrację na najbardziej zaawansowanych technologiach i rozwiązaniach w przemyśle, wypracowywanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, stawiając na nowe, perspektywiczne branże i sektory.

W I półroczu br. Grupa INTROL S.A. pozyskała duże i perspektywiczne inwestycje, m.in. kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, automatyki i BMS dla ?zespołu biurowo?usługowego Roździeńskiego w Katowicach? czy kompleksowe zaprojektowanie oraz wykonanie robót elektrycznych silno- i słaboprądowych w budynku sal technologicznych i budynku ?AB? centrum badawczego Polskiego Internetu Optycznego w Poznaniu.

- Ważnym dla nas wydarzeniem było także przyjęcie w kwietniu br. planów inwestycyjnych na najbliższe lata przez spółki: Limatherm S.A. i Limatherm Sensor Sp. z o.o. Plany te zakładają, że ww. spółki zwiększą swoje moce produkcyjne odpowiednio o 35% i 30% w perspektywie do 2019 r. i 2018 r. ? dodaje Wiesław Kapral.

Wybrane dane finansowe Grupy INTROL S.A. za 1 półrocze 2014 r.

[tys. zł]

1 półrocze 2013

1 półrocze 2014

Zmiana

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

164 789

231 904

+40,7%

Zysk brutto na sprzedaży

24 525

35 540

+44,9%

marża brutto na sprzedaży

14,9%

15,3%

+0,4 p.p.

EBITDA

7 871

17 625

+123,9%

 

marża EBITDA

4,8%

7,6%

+2,8 p.p.

 

EBIT

4 828

14 406

+198,4%

marża EBIT

2,9%

6,2%

+3,3 p.p.

Zysk netto

2 897

10 651

+267,7%

Rentowność sprzedaży netto (zysku)

1,8%

4,6%

+2,8 p.p.

 

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło INTROL. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy