Emerytura

System emerytalny w Polsce

Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) ? świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej (jako pracownicy, przedsiębiorcy, rolnicy i in.) albo utraciły ją w znacznym stopniu oraz nie dysponują innymi źródłami dochodu gwarantującymi możliwość utrzymania się.

W Polsce państwowa emerytura przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i mają udokumentowany wymagany okres zatrudnienia (dotyczy tylko tzw. starej emerytury, a więc osób, które urodziły się przed 1949 rokiem). W nowym systemie staż pracy jest nieistotny, wymagany jest natomiast odpowiedni poziom indywidualnego konta ubezpieczonego. Innymi słowy ? emerytura zależy od wysokości kapitału zgromadzonego przez całe życie.

W Polsce wiek emerytalny wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Świadczenia społeczne są obsługiwane oddzielnie dla rolników (KRUS) oraz dla reszty pracujących (ZUS).

Polski system emerytalny dzieli się na tzw. 3 filary:

I filar ? Fundusz Ubezpieczeń Społecznych obsługiwany przez ZUS,
II filar ? Otwarty fundusz emerytalny (w skrócie OFE),
III filar ? np. Indywidualne konto emerytalne (w skrócie IKE).

O ile I i II filar są obowiązkowe, o tyle III filar jest dobrowolny.
I filar

Emerytura z I filaru opiera się na systemie repartycyjnym, który ma charakter umowy pokoleniowej. Oznacza to, że wypłacane emerytury finansowane są ze składek osób aktualnie pracujących. System ten działa sprawnie tylko wtedy, gdy zasilające system składki pracowników wpływają w wysokości wystarczającej na wypłatę świadczeń dla obecnych emerytów. Za obowiązkowe składki ZUS w wysokości 19,52% (w przypadku posiadania II filaru 17,22%) wynagrodzenia brutto nabywane są uprawnienia emerytalne, które nie są dziedziczone.

System emerytalny po reformie l. 1998/99 składa się z trzech komponentów, tzw. filarów, z których każdy charakteryzuje się odmiennymi cechami:

I FILAR – ZUS/FUS: obowiązkowy, powszechny, repartycyjny, administrowany przez państwo
II FILAR – PTE/OFE: obowiązkowy, powszechny, kapitałowy, zarządzany przez prywatne podmioty
III FILAR – dodatkowy, dobrowolny, kapitałowy, zarządzany przez prywatne podmioty.
Nową formę dodatkowego oszczędzania tworzy Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

Elementem wspólnym całego systemu emerytalnego jest działanie na zasadzie zdefiniowanej składki, co oznacza, że wysokość przyszłego świadczenia jest ściśle powiązana z wielkością środków przekazanych na ten cel przez świadczeniobiorcę.
składka ZUS wynosi 35,94% – 38,83% pensji brutto

Generalnie roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2004 r. było to 68 700 złotych.

II filar

W tzw. II filarze wybieramy fundusz emerytalny inwestujący środki przekazywane co miesiąc przez ZUS ze składki na I filar emerytalny (19,52%) w wysokości 2,3% wynagrodzenia brutto na indywidualny rachunek. Jest to realny kapitał, który pracuje na przyszłą emeryturę. Wpłacane w II filarze składki są zwolnione z podatku dochodowego i w ograniczonym stopniu podlegają dziedziczeniu.

III filar

Tzw. III filar systemu ubezpieczeń społecznych obejmuje pracownicze programy emerytalne (PPE) oraz indywidualne konta emerytalne (IKE). Mianem III filaru określa się także wszelkie inne dobrowolne formy oszczędzania na emeryturę.

Emeryturę obliczaną według dotychczasowych zasad uzyskają – po spełnieniu wymaganych warunków – ubezpieczeni urodzeni przed dniem 1 stycznia 1949 r., oraz ubezpieczeni z tzw. średniej grupy wiekowej, a więc urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., którzy spełnili warunki do tzw. wcześniejszej emerytury.

Wysokość emerytury ustalanej według dotychczasowych zasad uzależniona jest od następujących składników: wysokości podstawy wymiaru, uwzględnionego okresu składkowego i nieskładkowego, kwoty bazowej, obowiązującej w dacie powstania prawa do świadczenia.

Podstawę wymiaru emerytury stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne lub na ubezpieczenie emerytalne, według przepisów prawa polskiego, z okresu kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o świadczenie.

Ubezpieczony może również wskazać do ustalenia podstawy wymiaru emerytury przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z okresu 20 lat kalendarzowych dowolnie wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu.

Oprócz wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek do podstawy wymiaru emerytury dolicza się również inne składniki przysługujące ubezpieczonemu (m.in. kwoty zasiłków chorobowych, wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy itp.).

W nowym systemie emerytalnym, któremu podlega większość obecnie pracujących Polaków, wysokość emerytury oblicza się na podstawie kwoty zwaloryzowanych składek zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS, zwaloryzowanego kapitału początkowego (czyli składek odprowadzonych przez Państwa przed 1999 r.) i średniego dalszego trwania życia dla kobiet i mężczyzn.

Wysokość kwoty zwaloryzowanych składek zewidencjonowanych na koncie od dnia wejścia w życie reformy emerytalnej oraz kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego, które potrzebne są do obliczania wysokości prognozowanej emerytury, znajdą Państwo w Informacji o stanie konta przesyłanej corocznie przez ZUS do wszystkich osób ubezpieczonych urodzonych po 1948 r.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Emerytura
http://mojaemerytura.zus.pl/Default.asp?id=3

Nie podoba Ci się obecny system? Szukasz pomysłu na emeryturę? Wiesz co robić na emeryturze? Zapraszamy do podzielenia się opinią, zdjeciem, i dyskusji jak się rozwijać i doskonalić

DODAJ ZDJĘCIE,FILMY z YOUTUBE, CZYTAJ

zapraszamy do dodawania swoich doświadczeń, komentarzy, ważne jest przecież aby podzielić swoimi doświadczeniami i skonsultować zachęcamy serdecznie –

ps. przejdź niżej do pola komentarzy i dodaj

JAK DODAĆ ZDJĘCIE? Aby dodawać zdjęcie do komentarza należy wpisać:

<img src=" http : // www .adrestwojejstrony.pl/nazwazdjecia.jpg">

W powyższej formie udostępniają linki wszystkie darmowe hostingi zdjęć np http://www.fotosik.pl/ czy http://www.garnek.pl/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy