Wiadomości Branżowe

Wrześniowy Barometr Carrefour: czwarty miesiąc z rzędu bez spadków

Teaser

Wrześniowa wartość Barometru Carrefour ? Wskaźnika Koniunktury Konsumenckiej wyniosła -10,5 punktu (w skali od -100 do +100) i nie zmieniła się znacząco w porównaniu z notowaniem z poprzedniego miesiąca. Niemal wszystkie składowe Barometru oddziaływały korzystnie na jego wartość - jedynym czynnikiem negatywnym była rosnąca inflacja.

Już czwarty miesiąc z rzędu wartość Barometru Carrefour ? Wskaźnika Koniunktury Konsumenckiej nie obniżyła się. Pomimo to, jego wartość wciąż znajduje się poniżej poziomu neutralnego, czyli zera, co oznacza niekorzystny stan koniunktury konsumenckiej.

Na zmianę wartości Barometru Carrefour pozytywnie wpływały: wzrost skłonności konsumentów do zakupów, wzrost wartości bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej, poprawa ogólnego klimatu koniunktury w handlu, wzrost nominalnej dynamiki wartości kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom domowym, wzrost realnej dynamiki sprzedaży detalicznej, wzrost dynamiki liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw oraz wzrost nominalnej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw. Pozytywne czynniki oddziałujące na Barometr równoważone były przez wzrost wskaźnika inflacji.

Wrzesień był czwartym miesiącem z rzędu, w którym wartość Barometru Carrefour nie obniżyła się w porównaniu z poprzednim notowaniem. Warto zauważyć, że niemal wszystkie składowe Barometru oddziaływały korzystnie na jego wartość. Jedynym czynnikiem negatywnie oddziałującym na wskazanie Barometru był znaczący wzrost wskaźnika inflacji, który nawet pomimo tak dużego skoku znajdował się na relatywnie niskim poziomie. Fakty te wskazywać mogą, że gospodarka polska znajduje się w trzecim kwartale 2013 roku w początkowej fazie ożywienia ? ocenia dr Bohdan Wyżnikiewicz, wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Pomimo przewagi optymistycznych danych płynących z gospodarki pamiętać należy, że wartość Barometru Carrefour w dalszym ciągu znajduje się poniżej poziomu neutralnego, czyli zera. Z prognoz IBnGR wynika, że dalsza poprawa koniunktury i wzrost dynamiki spożycia indywidualnego, czyli konsumpcji, następować powinny dopiero w następnych miesiącach. Według większości aktualnych prognoz makroekonomicznych w czwartym kwartale wzrost gospodarczy będzie najszybszy w całym roku. Zgodnie z prognozą IBnGR, ożywienie nie będzie jednak spektakularne, a słabe wyniki pierwszego półrocza sprawią, że w całym 2013 roku tempo wzrostu produktu krajowego brutto będzie najniższe od ponad dekady.

Tempo wzrostu PKB w trzecim kwartale Instytut prognozuje na poziomie 1,5 proc., a w czwartym na 1,9 proc., wobec 0,7 proc. w pierwszym półroczu. Oznacza to przyspieszenie dynamiki wzrostu gospodarczego, ale stosunkowo niewielkie.

Z perspektywy sektora handlowego najbardziej istotny jest spodziewany wzrost dynamiki konsumpcji. Jak wynika z szacunków IBnGR, w skali całego roku tempo wzrostu spożycia indywidualnego osiągnie wartość około jednego procenta, a więc tylko nieznacznie większą niż w 2012 roku - komentuje Robert Noceń, Dyrektor Eksploatacji Północ, członek zarządu Carrefour Polska.

Według IBnGR, niepokojem może napawać przewidywany w 2013 roku, kolejny z rzędu spadek nakładów inwestycyjnych. Bezwzględny spadek nakładów inwestycyjnych, przy obserwowanej już wcześniej niskiej stopie nakładów inwestycyjnych w gospodarce, stawiać może pod znakiem zapytania dynamiczny i stabilny wzrost gospodarczy w przyszłości. Pomimo tego w 2014 roku należy się spodziewać dalszego przyspieszenia wzrostu zarówno PKB, jak i konsumpcji.

Tabela Zmiany składników cząstkowych Barometru Carrefour ? Wskaźnika Koniunktury Konsumenckiej i ich wpływ na jego wartość

Nazwa zmiennej

Przyjęty przedział zmienności

Poprzednia wartość

Aktualna wartość

Wpływ na zmianę BKK

Skłonność do zakupów

[0, 200]

91,6

91,9

+0,05

BWUK

[-100, +100]

-27,9

-27,3

+0,12

Koniunktura w handlu

[-100, +100]

-8,5

-6,9

+0,32

Nominalna dynamika kredytów i pożyczek

[80, 160]

102,2

103,1

+0,19

Realna dynamika sprzedaży detalicznej

[80, 140]

102,6

104,3

+0,45

Dynamika liczby pracujących

[90, 110]

99,4

99,4

+0,06

Dynamika cen konsumpcyjnych

[100, 105]

100,2

101,1

-2,88

Nominalna dynamika wynagrodzeń

[95, 115]

101,4

103,5

+1,66

Łączna zmiana wartości BKK

 

-0,03

Barometr Carrefour ? Wskaźnik Koniunktury Konsumenckiej opracowywany jest na zlecenie Carrefour przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową z częstotliwością miesięczną. Jego zadaniem jest pomiar aktualnego stan u koniunktury w sektorze handlowym w Polsce. Jest wskaźnikiem równoczesnym (coincident indicator) ? pokazuje stan koniunktury na bieżąco, a także standaryzowanym, zmieniającym się w przedziale od -100 do +100. Wartości poniżej zera wskazują na niekorzystną koniunkturę konsumencką, powyżej ? korzystną.

Wartości Barometru Carrefour obliczane są na podstawie wskaźników związanych z bieżącym stanem koniunktury, siłą nabywczą ludności i zachowaniami konsumentów. Przykładowe zmienne, wykorzystane przy tworzeniu Barometru, to skłonność do zakupów, bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu, wartość kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom domowym, realna dynamika sprzedaży detalicznej towarów czy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Grupa Carrefour

Carrefour jest pionierem i liderem wielkiej dystrybucji, który od ponad 50 lat wyznacza standardy na światowych rynkach handlu. Od wielu lat Carrefour jest numerem 1 wielkiej dystrybucji w Europie i numerem 2 na świecie.

O Carrefour Polska

Carrefour Polska należy w 100% do Grupy Carrefour. W 1997 roku w Łodzi otwarto pierwszą placówkę Carrefour w kraju. Od tego czasu Carrefour Polska dynamicznie rozwija się we wszystkich formatach. Dziś pod szyldem Carrefour działa w Polsce blisko 600 placówek: hiper- i supermarkety, sklepy franczyzowe Carrefour Express w dwóch formatach: mini-market i convenience. W portfelu Carrefour znajduje się także 20 galerii handlowych skupionych w dużych i średnich miastach, jest także jednym z liderów na rynku przymarketowych stacji paliw. Carrefour Polska aktywnie działa na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, prowadzi szereg projektów na rzecz dzieci i społeczności lokalnych.

Źródło Carrefour Polska. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy