Wiadomości Branżowe

ZWZ ING Banku Śląskiego

10 kwietnia br., ZWZ ING Banku Śląskiego podjęło decyzję o podziale zysku za 2013 rok oraz wypłacie dywidendy, w wysokości 4,40 zł brutto na jedną akcję. ZWZ zatwierdziło także zmiany w Radzie Nadzorczej Banku. ZWZ ING Banku Śląskiego zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego za 2013 rok oraz

10 kwietnia br., ZWZ ING Banku Śląskiego podjęło decyzję o podziale zysku za 2013 rok oraz wypłacie dywidendy, w wysokości 4,40 zł brutto na jedną akcję. ZWZ zatwierdziło także zmiany w Radzie Nadzorczej Banku.

ZWZ ING Banku Śląskiego zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego za 2013 rok oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku, a także podział zysku ING Banku Śląskiego za 2013 rok, według poniższego zestawienia (w zł):

1. zysk brutto 

1.140.100.503,40

2. obciążenia podatkowe

220.037.968,86

3. zysk netto

920.062.534,54

    a) kapitał rezerwowy

297.622.534,54

    b) fundusz ryzyka ogólnego

50.000.000,00

    c) dywidenda

572.440.000,00

ING Bank Śląski wypłaci dywidendę za 2013 rok, w wysokości 4,40 zł brutto na jedną akcję. Właściciele akcji nabywają prawo do dywidendy 14 maja 2014 roku, natomiast wypłata nastąpi 3 czerwca 2014 roku.

ZWZ ING Banku Śląskiego udzieliło również członkom Zarządu Banku oraz członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.

Jednocześnie, ZWZ ING Banku Śląskiego, przyjęło do wiadomości rezygnację z ubiegania się o wybór do następnej kadencji Rady Nadzorczej Anny Fornalczyk, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Wojciecha Popiołka, Sekretarza Rady Nadzorczej oraz Mirosława Kośmidra, Członka Rady Nadzorczej. Decyzja o rezygnacji z ubiegania się o wybór na następną kadencję podyktowana jest niemożnością spełnienia przez wyżej wymienione osoby, w całym okresie kolejnej pełnej kadencji, kryteriów niezależności, ze względu na długoletnie zasiadanie w Radzie Nadzorczej Banku.

Do Rady Nadzorczej nowej kadencji ze statusem członków niezależnych zostali powołani Aleksander Galos, Aleksander Kutela i Antoni Reczek. W jej skład weszli również dotychczasowi członkowie: Brunon Bartkiewicz, Roland Boekhout, Nicolaas Cornelis Jue, Adrianus Johannes Antonius Kas (Ad Kas). Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza nowej kadencji, dokonała wyboru Antoniego Reczka na Przewodniczącego, Brunona Bartkiewicza na Wiceprzewodniczącego oraz Aleksandra Galosa na Sekretarza Rady.

Życiorysy zawodowe nowych Członków Rady Nadzorczej oraz uchwały Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję dostępne są na stronie internetowej www.ingbank.pl.

Źródło ING BANK ŚLĄSKI S.A.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy